PEFOTS Board Members

 

Board

 

Chairman:

Zhilin Dong (The Netherlands)

Vice-Chairman:

Dr Carlo M. Giovanardi (Italy)
Dr Ramon M. Calduch (Spain)
Andre Bijaoui (France)
Dr Bernadette Ward (Ireland)
Dr Guo-Guang Zhu (Finland)
Dr Pedro Choy (Portugal)
Dr Songxuan Ke (UK)

 

Dr Hui Jun Shen (UK)
Dr Jidong Wu (UK)

General Secretary:
Board Members:

Dr Umberto Mazzanti (Italy)
Charis Theocarus (Cyprus)

 

 

PEFOTS Working Groups

 

Legislation
Committee

 

Chairman:

Dr Carlo M. Giovanardi (Italy)

Members:

Dr Ramon M. Calduch (Spain)
Dr Pedro Choy (Portugal)
Zhilin Dong (Netherlands)
Dr Huijun Shen (UK)
Dr Guo-Guang Zhu (Finland)


Education
Committee

 

Chairman:

Dr Bernadette Ward (Ireland)

Members:

Dr Jose Choy (Portugal)
Dr Weixiang Wang (Netherlands)
Dr Jidong Wu (UK)


Acupuncture
Committee

 

Chairman:

Dr Mingzhao Cheng (UK)

Members:

H. van Brero (Netherlands)
Dr Vitalijus Naumavicius (Lituania)


Chinese Herbs Committee

 

Chairman:

Dr You-Ping Zhu (Netherlands)

Members:

Cabriela Gil (Portugal)
G. Rotolo (Italy)
Herve Verbanck (Belgium)
Dr Guo-Guang Zhu(Finland)


Public Relations Committee

 

Chairman:

Alfons Montserrat (Spain)

Members:

Ludmila Bendova (Czech Republic)
Zhang-yi Colombo (Germany)
Dan Jiang (UK)
Dr Umberto Mazzanti (Italy)
Jingming Sun (Poland)
Denis Talandier (France)


Ethics
Committee

 

Chairman:

Nils Erik Volden (Norway)

Members:

Mulan Li (Netherlands)
Lixin Sun (UK)
Funian Xu (Hungary)


Quality control Committee

 

Chairman:

Shaomin Xue (Belgium)

Members:

Li Fu (Germany)
Dr Fanyi Meng (UK)
Karel Simonovsky (Czeck Republic)